ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

Ήλεκτρονικό περιοδικό αρχαίας έλληνικης έπιγραφικής, τοπογραφίας καί ιστορίας

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Τὸ περιοδικὸ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ ἐκδίδεται ἐτησίως σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία (ΕΕΕ). Μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ ἡ Ἑταιρεία ἐπιδιώκει τὴν ἔγκαιρη ἀνακοίνωση νέων εὑρημάτων καὶ πορισμάτων τῆς ἔρευνας καὶ τὴν ταχεία ἐνημέρωση τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας. Τὴν ὕλη τοῦ περιοδικοῦ ἀποτελοῦν σύντομα κατὰ κανόνα ἄρθρα ποὺ ἀφοροῦν στὶς ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς ἐπιγραφές, τὴν ἀρχαία τοπογραφία καὶ ἱστορία, καθὼς καὶ ἐπίκαιρα σχόλια ἀφορῶντα στοὺς τομεῖς αὐτούς.
    Στὸ περιοδικὸ γίνονται δεκτὰ ἄρθρα ἑλληνικὰ καὶ ξενόγλωσσα.
    Ἡ ἀνάρτηση τῶν ἄρθρων γίνεται ἐγκαίρως (καὶ ὄχι στὸ τέλος τοῦ ἔτους) μὲ τὴν σειρὰ ποὺ παραλαμβάνονται.