ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

Ήλεκτρονικό περιοδικό αρχαίας έλληνικης έπιγραφικής, τοπογραφίας καί ιστορίας

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - PDF

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Στὸ περιοδικὸ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ γίνονται δεκτὰ ἄρθρα στὴν Ἑλληνική, Ἀγγλική, Γαλλική, Γερμανική, ἢ Ἰταλικὴ γλώσσα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἐπιγραφική, τοπογραφία καὶ ἱστορία. Τὰ πρὸς δημοσίευσιν ὑποβαλλόμενα ἄρθρα πρέπει νὰ εἶναι πρωτότυπα καὶ νὰ μὴν ἔχουν δημοσιευθεῖ προηγουμένως.

Τὰ ἄρθρα θὰ ὑποβάλλονται σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ μὲ γραμματοσειρὰ UNICODE, καὶ εἶναι ἐπιθυμητὸ νὰ συνοδεύονται ἀπὸ κατατοπιστικὴ περίληψη στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα. Τὰ ἀρχαῖα κείμενα (ἐπιγραφές, πάπυροι, χωρία ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων) θὰ δίδονται στὸ πολυτονικὸ σύστημα καὶ μὲ ἐπιγραφικὴ γραμματοσειρά. Οἱ φωτογραφίες καὶ τὰ σχέδια τοῦ ἄρθρου πρέπει νὰ συνοδεύονται ἀπὸ λεζάντες, καὶ νὰ ἀποστέλλονται ἠλεκτρονικὰ σὲ μορφὴ jpeg ἢ tiff.

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ. Ὁ συγγραφέας μπορεῖ νὰ προτείνει ὁ ἴδιος τὶς λέξεις – κλειδιὰ γιὰ τὴν ἀναζήτηση τοῦ ἄρθρου στὸ διαδίκτυο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ. Στὴν ἀρχὴ ἢ στὸ τέλος τῶν ὑποβαλλομένων ἄρθρων πρέπει νὰ σημειώνονται καὶ οἱ βραχυγραφίες ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ συγγραφέας ἐκτὸς τῶν καθιερωμένων. Ὁ τρόπος παραπομπῆς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀκολουθεῖ στὶς ἐκδόσεις της ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία.

Μονογραφία: συγγραφέας, τίτλος (μὲ πλάγιους χαρακτῆρες), τόπος καὶ χρόνος ἐκδόσεως, σελίδες, ἀρ. λήμματος, εἰκόνες ἢ πίνακες, λ.χ.

Σ. Α. Κουμανούδη, Ἀττικῆς ἐπιγραφαὶ ἐπιτύμβιοι, Ἀθῆναι 1871, 159, ἀρ. 1261.
Carol L. Lawton, Attic Document Reliefs: Art and Politics in Ancient Athens, Oxford 1995, 124, ἀρ. 89, πίν. 47.

Ἐὰν πρόκειται γιὰ μονογραφία σὲ παράρτημα περιοδικοῦ τότε καὶ ὁ τίτλος τῆς μονογραφίας καὶ τοῦ περιοδικοῦ δίδονται μὲ πλάγιους χαρακτῆρες, λ.χ. J. S. Traill, The Political Organization of Attica, Hesperia Suppl. 14 (1975) 35-55.

Περιοδικὸ ἢ παράρτημα περιοδικοῦ: συγγραφέας, τίτλος ἄρθρου, τίτλος περιοδικοῦ (μὲ πλάγιους χαρακτῆρες) ἀρ. τόμου (χρονολ.) [ἔτος ἔκδ.] σελίδες, εἰκόνες ἢ πίνακες, λ.χ.

K. Clinton, The Ephebes of Kekropis of 333/2 at Eleusis, AE 127 (1988) [1991] 19-30.

Συλλογικὸ ἔργο: συγγραφέας, τίτλος ἄρθρου, στὸν τόμο ἐκδότες (ἐκδ.), τίτλος συλλογικοῦ ἔργου (μὲ πλάγιους χαρακτῆρες), τόπος καὶ χρόνος ἐκδόσεως, σελίδες, εἰκόνες ἢ πίνακες, λ.χ.

M. J. Osborne, Philinos and the Athenian Archons of the 250s B.C., στὸν τόμο Pernill Flensted-Jensen, T. H. Nielsen, L. Rubinstein (eds.), Polis and Politics. Studies in Ancient Greek History. Presented to Mogens Herman Hansen on his Sixtieth Birthday, August 20, 2000, Copenhangen 2000, 507-520.

Τὰ γυναικεῖα ὀνόματα πρέπει νὰ ἀναγράφονται ὁλογράφως, λ.χ. Diane Harris, The Treasures of the Parthenon and Erechtheion, Oxford 1995.

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ. Οἱ βραχυγραφίες τῶν ξενόγλωσσων περιοδικῶν δίδονται κατὰ τὴν Année Philologique ἢ τὴν Archäologische Bibliographie. Οἱ βραχυγραφίες ἔργων ἢ σειρῶν, ὅπως λ.χ. IG, SEG, LGPN (A Lexicon of Greek Personal Names, Oxford 1987-), Jeffery, LSAG (Lillian H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961), σημειώνονται μὲ πλάγιους χαρακτῆρες.
Στὰ ξενόγλωσσα ἄρθρα τοῦ περιοδικοῦ τὰ ὀνόματα τῶν Ἑλλήνων συγγραφέων καὶ ὁ τόπος ἐκδόσεως θὰ μεταγράφονται στὴν ἀντίστοιχη ξένη γλῶσσα, λ.χ.

I. Travlos, Πολεοδομικὴ ἐξέλιξις τῶν Ἀθηνῶν, Athens 1960.
I. Travlos, Πολεοδομικὴ ἐξέλιξις τῶν Ἀθηνῶν, Athènes 1960.
S. N. Koumanoudes, Θησέως σηκός, ΑΕ 1976 [1977] 194-216.

Οἱ ἀριθμοὶ τῶν τόμων τῶν περιοδικῶν καὶ τῶν παραρτημάτων τους δίδονται μὲ τὴν ἀραβικὴ ἀρίθμηση, λ.χ. Hesperia 53, SEG 25, 178.

Ἡ παραπομπὴ στὶς ἐπιγραφὲς δίδεται κατὰ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: ΙG I³ 68.12-14. Στοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς κατὰ τὸν τρόπο συντομογραφίας τοῦ Oxford Classical Dictionary, ἀλλὰ μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες, λ.χ. Plut. Vit. Demetr. 11.4 (Πλουτ. Βίοι, Δημήτρ. 11.4), Thuc. 8,24.4 (Θουκ. 8,24.4).